Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MeubelsMonteren.nl

Algemene voorwaarden

Voor vakmannen

Ten aanzien van de dienstverlening van MeubelsMonteren.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van MeubelsMonteren.nl aanvaardt de Vakman aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1. Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Vakman om gebruik te maken van de Diensten.

1.2. Advertentie: een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor (klus)werkzaamheden wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

1.3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4. Credit: een door MeubelsMonteren.nl aan de Vakman ter beschikking gesteld tegoed dat gebruikt kan worden voor het betalen van de Leadprijs.

1.5. Dienst: de dienstverlening die door MeubelsMonteren.nl wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

1.6. Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Vakmannen.

1.7. Leadprijs: de door de Vakman na het verkrijgen van een Lead naar aanleiding van een Reactie verschuldigde vergoeding, zoals nader gedefinieerd in artikel 19.1 van deze Algemene Voorwaarden.

1.8. Lead: gegevens die op initatief van de Opdrachtgever waaraan de Vakman een Reactie heeft gezonden worden verstrekt en waarmee de Vakman rechtstreeks of via MeubelsMonteren.nl in contact kan treden met de Opdrachtgever.

1.9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht voor (klus)werkzaamheden aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van (klus)werkzaamheden aan een Vakman met gebruikmaking van het Platform.

1.10. Vakman: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke Vakman wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen MeubelsMonteren.nl en Vakman met betrekking tot de Dienst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.12. Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel, de reviews en de projecten van de Vakman. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door MeubelsMonteren.nl gewijzigd worden.

1.13. Platform: het door MeubelsMonteren.nl via de website www. MeubelsMonteren.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Vakmannen in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van kluswerkzaamheden.

1.14. Reactie: iedere reactie van de Vakman op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.15. MeubelsMonteren.nl: Vennootschap onder firma KVK: 85009784 gevestigd op de Bellstraat 61, 1704SZ te Heerhugowaard.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen MeubelsMonteren.nl en de Vakman.

2.2. MeubelsMonteren.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal MeubelsMonteren.nl deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Vakman. Indien de Vakman met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Vakman de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen MeubelsMonteren.nl en de Vakman zijn overeengekomen.

2.4. MeubelsMonteren.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Vakman van de hand.

2.5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Vakman en MeubelsMonteren.nl, wordt de Vakman geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MeubelsMonteren.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. MeubelsMonteren.nl beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3.2. Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de Vakman niet kwalificeert als een consument.

Artikel 4. Dienstverlening
4.1. MeubelsMonteren.nl biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Vakmannen met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. MeubelsMonteren.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

4.2. MeubelsMonteren.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

4.3. MeubelsMonteren.nl heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. MeubelsMonteren.nl draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt MeubelsMonteren.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Vakmannen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die MeubelsMonteren.nl stelt.

4.4. MeubelsMonteren.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert MeubelsMonteren.nl niet:

(a) dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
(b) dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
(c) dat derden niet het Platform en/of de systemen van MeubelsMonteren.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5. Onderhoud
5.1. MeubelsMonteren.nl is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens MeubelsMonteren.nl ontstaat. MeubelsMonteren.nl is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
6.1. Uitsluitend natuurlijke personen en rechtspersonen die geen consument zijn en zich toeleggen op het uitvoeren van kluswerkzaamheden, zullen zich als Vakman registeren op het Platform. Daaronder vallen niet uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen.

6.2. De Vakman garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Vakman:

(a) dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;
(b) al houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
(c) dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Vakman werkzaam in is;
(d) dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor Vakmannen die MeubelsMonteren.nl stelt en die MeubelsMonteren.nl van tijd tot tijd via het Platform of op andere wijze aan de Vakman communiceert. MeubelsMonteren.nl zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de Vakman communiceren en de Vakman een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen; en
(e) dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment gelden de huisregels, zoals die op het Platform worden gecommuniceerd. De huisregels kunnen door MeubelsMonteren.nl van tijd tot tijd worden aangepast.

6.3. Vakman zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het Platform met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden voor een Opdrachtgever. Vakman zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgevers.

6.4. Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Reacties, offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Vakman toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Vakman is ermee bekend dat de positionering van zijn Reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

6.5. De Vakman is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van MeubelsMonteren.nl niet zal schaden.

6.6. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

(a) materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;
(b) materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
(c) materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van MeubelsMonteren.nl of derden worden geschonden;
(d) materiaal dat naar de mening van MeubelsMonteren.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
(e) materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;
(f) een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
(g) materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
(h) materiaal dat in strijd is met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden.

6.7. Vakman zal Reacties plaatsen via het Platform en zal geen contactgegevens met de Opdrachtgever delen totdat hij een Lead heeft ontvangen in respons op een Reactie. Vakman zal niet door het uitwisselen van contactgegevens of op enige andere wijze trachten de betaling van de Leadprijs aan MeubelsMonteren.nl te omzeilen.

6.8. MeubelsMonteren.nl behoudt zich het recht voor de door de Vakman opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. MeubelsMonteren.nl behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Vakman op schadevergoeding.

6.9. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Vakman heeft bevestigd. MeubelsMonteren.nl is bij Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman geen partij. MeubelsMonteren.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. Vakman vrijwaart MeubelsMonteren.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

6.10. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Vakman worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.

6.11. Indien de Vakman in strijd handelt met het in artikel 6.10 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van MeubelsMonteren.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Vakman te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7. Reviews
7.1. Een Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Vakman met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.2. De inhoud van een review wordt bepaald door de Opdrachtgever. MeubelsMonteren.nl heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. MeubelsMonteren.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een review.

7.3. MeubelsMonteren.nl is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.4. Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

(a) een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
(b) een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Vakman;
(c) een review mag geen links en/of scripts bevatten; en
(d) een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Vakman van wie de Opdrachtgever
een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8. Privacy
8.1. MeubelsMonteren.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van MeubelsMonteren.nl, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

8.3. MeubelsMonteren.nl mag uw contactgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, enkel en alleen ter behoeve van onze dienstverlening en/of administratieve communicatie.

Artikel 9. Account en informatieverstrekking door de Vakman
9.1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van MeubelsMonteren.nl dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

9.2. MeubelsMonteren.nl kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Vakman. De Vakman zal deze informatie op eerste verzoek aan MeubelsMonteren.nl verstrekken. Verstrekt de Vakman de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van MeubelsMonteren.nl, dan heeft MeubelsMonteren.nl het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

9.3. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer MeubelsMonteren.nl de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De Vakman kan pas Reacties plaatsen met het Account als MeubelsMonteren.nl vastgesteld heeft dat de Vakman voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen.

9.4. MeubelsMonteren.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Reactie, Advertentie, opdracht, review, bieding of andere informatie door de Vakman te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat de Vakman niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van MeubelsMonteren.nl, dat er een vermoeden is dat de Vakman in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Vakman eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

9.5. Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Vakman verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Vakman mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Vakman is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart MeubelsMonteren.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

9.6. MeubelsMonteren.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan MeubelsMonteren.nl en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

10.2. Het is de Vakman niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van MeubelsMonteren.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Vakman niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeubelsMonteren.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3. De Vakman garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Vakman vrijwaart MeubelsMonteren.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11. Uitsluiting
11.1. MeubelsMonteren.nl behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Vakman uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a) de Vakman op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
(b) de Vakman inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
(c) MeubelsMonteren.nl een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Vakman zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;
(d) de Vakman een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
(e) de Vakman een review plaatst over een opdracht die door de Vakman zelf is uitgevoerd of indien de Vakman zich anderszins valselijk voordoet als een Opdrachtgever op het Platform;
(f) de Vakman via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere Vakmannen voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden;
(g) de Vakman in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;
(h) de Vakman de betaling van de Leadprijs op enige wijze tracht te omzeilen;
(i) de Vakman niet (langer) voldoet aan de door MeubelsMonteren.nl gestelde kwaliteitseisen; en
(j) de Vakman medewerkers van MeubelsMonteren.nl of Opdrachtgevers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 12. Overmacht
12.1. MeubelsMonteren.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan MeubelsMonteren.nl gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid MeubelsMonteren.nl
13.1. MeubelsMonteren.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Vakman lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Vakman redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van MeubelsMonteren.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van MeubelsMonteren.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.2. De totale aansprakelijkheid van MeubelsMonteren.nl bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die Vakman aan MeubelsMonteren.nl voor de dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed, met een maximum van 500 (vijfhonderd) euro.

13.3. Iedere aansprakelijkheid van MeubelsMonteren.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is MeubelsMonteren.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Vakman die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

13.4. Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van MeubelsMonteren.nl die ontstaan is door opzet of grove schuld aan de zijde van MeubelsMonteren.nl of haar senior management.

Artikel 14. Verwijzingen
14.1. Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. MeubelsMonteren.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 15. Beveiliging
15.1. MeubelsMonteren.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. MeubelsMonteren.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16. Melding van Inbreuk
16.1. Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

16.2. Indien een Vakman van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan MeubelsMonteren.nl melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Vakman op te geven gegevens zal MeubelsMonteren.nl de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor MeubelsMonteren.nl voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Vakman zal MeubelsMonteren.nl op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door MeubelsMonteren.nl worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Vakman MeubelsMonteren.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die MeubelsMonteren.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 17. Duur en beëindiging Overeenkomsten voor onbepaalde duur
17.1. Behoudens voor zover in Artikel 18 hieronder anders is bepaald of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat de Overeenkomst tussen MeubelsMonteren.nl en Vakman wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

17.2. De Overeenkomst kan door de Vakman op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@MeubelsMonteren.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Account’. Indien MeubelsMonteren.nl een opzegproces ter beschikking stelt via het Account, kan opzegging tevens via die weg plaatsvinden.

17.3. MeubelsMonteren.nl heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. MeubelsMonteren.nl zal de opzegging via het Account of per e-mail communiceren.

17.4. Indien de Vakman in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft MeubelsMonteren.nl het recht de Overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

17.5. De beeïndiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de Vakman niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan MeubelsMonteren.nl.

Artikel 18. Duur en beeindiging Overeenkomsten voor bepaalde duur
18.1. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor 1 april 2018 en deze niet tussentijds geëindigd is en partijen in plaats daarvan een Overeenkomst voor onbepaalde duur hebben gesloten, dan geldt in plaats van Artikel 17 hiervoor het bepaalde in dit Artikel 18.

18.2. De Overeenkomst tussen MeubelsMonteren.nl en de Vakman wordt aangegaan voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is in dat geval gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de initiële periode en iedere daarop volgende verlengde periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij MeubelsMonteren.nl ten minste een maand van tevoren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Vakman de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 3 van dit Artikel 18. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.

18.3. De Overeenkomst kan door de Vakman, als deze is ingelogd via "Mijn Account", online worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd. De Vakman moet hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde opzegproces op http://www.MeubelsMonteren.nl/vakman/account. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met fraudegevoeligheid niet in behandeling genomen. De opzegging dient uiterlijk op de laatste dag van de dan geldende looptijd door MeubelsMonteren.nl ontvangen te zijn. Wordt de opzegging later ontvangen, dan wordt de duur van de Overeenkomst conform lid 1 van dit artikel automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar.

18.4. Indien de Vakman in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft MeubelsMonteren.nl het recht de Overeenkomst met onmiddelijke ingang en zondere nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Vakman niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan MeubelsMonteren.nl.

Artikel 19. Tarieven en vergoedingen
19.1. De Vakman is aan MeubelsMonteren.nl een vergoeding (de "Leadprijs") verschuldigd indien hij naar aanleiding van een Reactie een Lead ontvangt. De hoogte van de Leadprijs is afhankelijk van de inhoud van de gevraagde kluswerkzaamheden en de wijze waarop de Reactie wordt verzonden en kan van tijd tot tijd wijzigen. De hoogte van de Leadprijs wordt aan de Vakman gecommuniceerd voordat hij via het Platform een Reactie verstuurt. Door een Reactie te verzenden stemt de Vakman ermee in om de gecommuniceerde Leadprijs te betalen indien hij een Lead ontvangt naar aanleiding van de Reactie.

19.2. MeubelsMonteren.nl hanteert een restitutiebeleid, waaronder de Vakman onder omstandigheden een restitutie kan aanvragen van de Leadprijs (een "Restitutie"). De Restitutie wordt uitgekeerd in de vorm van een tegoed ter hoogte van de Leadprijs, welke (uitsluitend) gebruikt kan worden op het Platform. Een Restitutie wordt enkel toegekend onder de omstandigheden die omschreven zijn in het restitutiebeleid en MeubelsMonteren.nl bepaalt geheel naar eigen inzicht of daar in een concreet geval sprake is. Voorwaarde voor het verkrijgen van een Restitutie is dat de Vakman de aanvraag tot Restitutie niet later doet dan 1(een) maand na de datum waarop de Vakman de Lead heeft ontvangen. De Restitutie wordt bijgeschreven in het Account van de Vakman.

19.3. MeubelsMonteren.nl kan, maar is onder geen enkele omstandigheid verplicht om, aan de Vakman Credits ter beschikking stellen.

19.4. Restituties en Credits kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de betaling van de Leadprijs voor nieuwe opdrachten op het Platform. Restituties en Credits zijn geldig voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij anders overeengekomen. Bij het einde van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, komen alle Restituties en Credits te vervallen. Restituties en Credits worden niet in geld uitgekeerd.

19.5. Alle door MeubelsMonteren.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in euro's (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 19.6. Indien er sprake is van een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden is de Vakman naast de Leadprijs de overeengekomen maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde vergoeding verschuldigd. De periodiek aan MeubelsMonteren.nl verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19.7. MeubelsMonteren.nl is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform. Indien de Vakman niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met MeubelsMonteren.nl volgens de hiervoor in artikel 17.2 en 18.2 omschreven wijze op te zeggen. Het voorgaande geldt niet voor de Leadprijs. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door MeubelsMonteren.nl gewijzigd worden.

19.8. MeubelsMonteren.nl is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 7 van dit artikel niet.

Artikel 20. Betaling
20.1. De Leadprijs wordt door MeubelsMonteren.nl in rekening gebracht in de maand volgend op de maand waarin de Vakman de Lead heeft ontvangen. MeubelsMonteren.nl verstrekt in het Account van de Vakman een overzicht van de verschuldigde Leadprijzen en de beschikbare Restituties en Credits.

20.2. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient de Vakman na totstandkoming van de Overeenkomst MeubelsMonteren.nl te machtigen op de wijze zoals op het Platform vermeld. Indien MeubelsMonteren.nl op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend saldo, is MeubelsMonteren.nl gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

20.3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd of, indien een andere wijze van betaling is overeengekomen, indien de Vakman de overeengekomen vergoedingen niet tijdig betaalt, wordt dit aan de Vakman medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Vakman automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De Vakman is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door MeubelsMonteren.nl, wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens wordt de Account van desbetreffende Vakman vanaf dat moment geblokkeerd en is het plaatsen van Reacties niet meer mogelijk.

20.4. Indien de Vakman na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan MeubelsMonteren.nl de vordering ter incasso uit handen geven. De Vakman is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).

20.5. Alle betalingen door de Vakman aan MeubelsMonteren.nl worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van MeubelsMonteren.nl, ongeacht enige andere aanduiding door de Vakman.

20.6. Enig beroep door de Vakman op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 21. Geschillen
21.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen MeubelsMonteren.nl en Vakman, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Amsterdam, maart 2018


Voor Opdrachtgevers

Ten aanzien van de dienstverlening van MeubelsMonteren.nl gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van MeubelsMonteren.nl aanvaardt de Opdrachtgever aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1. Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Opdrachtgever om gebruik te maken van de Diensten.

1.2. Advertentie: een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor (klus)werkzaamheden wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

1.3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4. Dienst(en): de dienstverlening die door MeubelsMonteren.nl wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

1.5. Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruikmaakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Vakmannen.

1.6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht voor (klus)werkzaamheden aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van (klus)werkzaamheden aan een Vakman, met gebruikmaking van het Platform.

1.7. Vakman: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever.

1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen MeubelsMonteren.nl en de Opdrachtgever met betrekking tot de Dienst waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.9. Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel, de reviews en de projecten van de Vakman. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door MeubelsMonteren.nl gewijzigd worden.

1.10. Platform: het door MeubelsMonteren.nl via de website www.MeubelsMonteren.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Vakmannen in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van kluswerkzaamheden.

1.11. Reactie: iedere reactie van de Vakman op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.12. MeubelsMonteren.nl: de besloten vennootschap MeubelsMonteren.nl BV, gevestigd te (1704SZ) Bellstraat 61, Heerhugowaard, KvK nummer: 85009784.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen MeubelsMonteren.nl en de Opdrachtgever.

2.2. Op de Diensten die door MeubelsMonteren.nl aan Vakmannen worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden MeubelsMonteren.nl voor Vakmannen” van toepassing.

2.3. MeubelsMonteren.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal MeubelsMonteren.nl deze tenminste 30 dagen voor de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever met de wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Opdrachtgever tot het moment dat de wijzigingen in werking treden zijn Account verwijderen. Blijft de Opdrachtgever het Platform en de Dienst na het einde van de Overeenkomst gebruiken, dan stemt hij daarmee in met de toepasselijkheid van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden.

2.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen MeubelsMonteren.nl en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.5. MeubelsMonteren.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.6. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en MeubelsMonteren.nl, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.

2.7. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MeubelsMonteren.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst en inhoud Dienstverlening
3.1. De Overeenkomst voor het gebruik van de Dienst komt tot stand doordat de Opdrachtgever zich registreert via het Platform en er door MeubelsMonteren.nl een Account wordt aangemaakt.

3.2. MeubelsMonteren.nl biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Vakmannen met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. MeubelsMonteren.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

3.3. MeubelsMonteren.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Dienst aan te passen en/of te beëindigen. MeubelsMonteren.nl zal zich inspannen om een beëindiging van de Dienst tijdig aan te kondigen.

3.4. MeubelsMonteren.nl heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. MeubelsMonteren.nl draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt MeubelsMonteren.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Vakmannen, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die MeubelsMonteren.nl stelt.

3.5. MeubelsMonteren.nl kan niet garanderen dat:

(a) alle informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
(b) het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat
(c) derden niet het Platform en/of de systemen van MeubelsMonteren.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4. Onderhoud en onderbreking van de Dienst
4.1. MeubelsMonteren.nl is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens MeubelsMonteren.nl ontstaat. MeubelsMonteren.nl is niet gehouden om Gebruikers over een dergelijke onderbreking van de Dienst (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie 5.1. De Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.

5.2. Opdrachtgever zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het Platform met als doel het publiceren van een opdracht en het (mogelijk) laten uitvoeren van kluswerkzaamheden door een Vakman. Opdrachtgever zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Gebruikers.

5.3. Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, reviews en andere berichten geeft de Opdrachtgever toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert de Opdrachtgever tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Opdrachtgever is ermee bekend dat de positionering van zijn Advertentie, reviews en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

5.4. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van MeubelsMonteren.nl niet zal schaden.

5.5. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

(a) materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;
(b) materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom of de gezondheid van anderen;
(c) materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van MeubelsMonteren.nl of derden worden geschonden;
(d) materiaal dat naar de mening van MeubelsMonteren.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
(e) materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;
(f) een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
(g) materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
(h) materiaal dat in strijd is met artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

5.6. MeubelsMonteren.nl behoudt zich het recht voor de door de Opdrachtgever opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. MeubelsMonteren.nl behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties en reviews en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding.

5.7. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Vakman heeft bevestigd. MeubelsMonteren.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman geen partij. MeubelsMonteren.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever vrijwaart MeubelsMonteren.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.8. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Opdrachtgever worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.9. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 5.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van MeubelsMonteren.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

5.10. Het is niet toegestaan op een Advertentie of andere berichten op het Platform te plaatsen ten behoeve van werving voor vast dienstverband, promotie activiteiten, onderzoek en/of programma's.

Artikel 6. Reviews
6.1. Een Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Vakman met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

6.2. De inhoud van een review wordt bepaald door een Opdrachtgever. MeubelsMonteren.nl heeft daar geen invloed op en kan de inhoud van reviews niet controleren. Opdrachtgever is zich er van bewust dat reviews over een Vakman geen garantie geven over de kwaliteit van een Vakman en de door hem te verrichten werkzaamheden. MeubelsMonteren.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. MeubelsMonteren.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat een Opdrachtgever vertrouwt op een op het Platform gepubliceerde review of die op enige andere wijze voortvloeit uit een review.

6.3. MeubelsMonteren.nl is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen of aan te passen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

6.4. Een review dient, naast het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

(a) een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
(b) een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten van een Vakman of een andere Gebruiker of natuurlijke persoon;
(c) een review mag geen links en/of scripts bevatten;
(d) een review mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten; en
(e) een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Vakman van wie de Opdrachtgever
een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 7. Privacy
7.1. MeubelsMonteren.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7.2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van MeubelsMonteren.nl, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 8. Account en informatieverstrekking door de Opdrachtgever
8.1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van MeubelsMonteren.nl dient Opdrachtgever een Account aan te maken op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

8.2. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer MeubelsMonteren.nl dit schriftelijk per e-mail heeft bevestigd.

8.3. MeubelsMonteren.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Advertenties, reviews of andere informatie door de Opdrachtgever te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Opdrachtgever in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Opdrachtgever eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

8.4. Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Opdrachtgever verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Opdrachtgever mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart MeubelsMonteren.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.5. Het Account kan indien gewenst op ieder moment worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@MeubelsMonteren.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Opdrachtgevers Account’. Indien MeubelsMonteren.nl op het Platform de mogelijkheid biedt om het Account te verwijderen, dan kan verwijdering van het Account tevens via die weg plaatsvinden.

8.6. Door verwijdering van het Account wordt de Overeenkomst tussen partijen opgezegd.

8.7. MeubelsMonteren.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang is van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan MeubelsMonteren.nl en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

9.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van MeubelsMonteren.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeubelsMonteren.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties en reviews, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart MeubelsMonteren.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10. Uitsluiting
10.1. MeubelsMonteren.nl behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Opdrachtgever uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a) de Opdrachtgever op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
(b) de Opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
(c) MeubelsMonteren.nl een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten en Opdrachtgever niet kan aantonen dat daarvan geen sprake is;
(d) de Opdrachtgever een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft en in die hoedanigheid gebruik maakt van de Dienst;
(e) de Opdrachtgever via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van Vakmannen voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden;
(f) de Opdrachtgever in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving; en
(g) de Opdrachtgever medewerkers van MeubelsMonteren.nl of Vakmannen onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 11. Overmacht
11.1. MeubelsMonteren.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan MeubelsMonteren.nl gebruikt maakt, hacks en internet storingen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid MeubelsMonteren.nl
12.1. MeubelsMonteren.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van MeubelsMonteren.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van MeubelsMonteren.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van MeubelsMonteren.nl wel aan de Dienst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

12.2. De totale aansprakelijkheid van MeubelsMonteren.nl zal nimmer meer bedragen dan een bedrag van € 500,00.

12.3. Iedere aansprakelijkheid van MeubelsMonteren.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is MeubelsMonteren.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

Artikel 13. Verwijzingen
13.1. Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. MeubelsMonteren.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. MeubelsMonteren.nl raadt de Opdrachtgever aan om voor het gebruik van die websites kennis te nemen van de (algemene) voorwaarden en privacy policy van die websites.

Artikel 14. Beveiliging
14.1. MeubelsMonteren.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en enige vorm van onrechtmatig gebruik. MeubelsMonteren.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Melding van Inbreuk
15.1. Advertenties, reviews en andere berichten dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

15.2. Indien een Opdrachtgever van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan MeubelsMonteren.nl melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door de Opdrachtgever op te geven gegevens zal MeubelsMonteren.nl de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor MeubelsMonteren.nl voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Opdrachtgever zal MeubelsMonteren.nl op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door MeubelsMonteren.nl worden verwijderd.

Artikel 16. Geschillen
16.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen MeubelsMonteren.nl en Opdrachtgever, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Indien de Opdrachtgever een consument is geldt het voorgaande niet indien de Opdrachtgever uiterlijk een maand nadat MeubelsMonteren.nl zich op dit artikel heeft beroepen MeubelsMonteren.nl er schriftelijk van in kennis stelt dat hij zich wenst te richten tot de rechter die op grond van de derde afdeling van titel twee van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bevoegd is om over het geschil te oordelen.

Amsterdam, december 2018

Uitgebreide toelichting omtrent de voorwaarden van reviews Wat is een review en hoe komt deze tot stand?

Wanneer vakman en opdrachtgever contact hebben gehad over werkzaamheden of wanneer deze zijn verricht, heeft de opdrachtgever het recht een oordeel te geven over de betreffende vakman. Dit noemen we een review. Wanneer een vakman een review heeft verkregen, heeft de vakman het recht een korte reactie te geven op deze beoordeling. Hierna worden zowel de review als de reactie hierop aangeduid als “review”.

Reviews zijn een belangrijk onderdeel van MeubelsMonteren.nl. De reviews bevatten zeer waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers en zijn een goede graadmeter voor de reputatie van vakmannen op MeubelsMonteren.nl. MeubelsMonteren.nl kan de inhoud van een review niet controleren en daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de reviews op MeubelsMonteren.nl. Reviews zijn opgebouwd uit een beoordeling door middel van sterren, al dan niet met een korte toelichting van de opdrachtgever en eventueel een reactie van de vakman. De opdrachtgever dient een zo helder mogelijk beeld te geven van het verloop van de aangenomen klus door de vakman. Dit om maximale transparantie naar andere toekomstige gebruikers van MeubelsMonteren.nl te bieden. Op het moment dat een review of opdracht geen helder beeld geeft, kan MeubelsMonteren.nl de opdrachtgever en de vakman verzoeken om extra informatie aan te leveren.

Bij het geven van een review adviseren wij dat deze pas wordt gegeven wanneer er een einde aan de samenwerking komt. Het is niet verstandig om een review te geven wanneer een opdracht nog niet is gestart of nog niet volledig is afgerond. Wat zijn de regels en voorwaarden voor reviews en reacties daarop?

Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Kunnen reviews door MeubelsMonteren.nl worden verwijderd?
MeubelsMonteren.nl kan een review onder andere verwijderen in de volgende gevallen:

Kunnen reviews aangepast of verwijderd worden door een opdrachtgever of vakman?

Snel je meubels gemonteerd door een geverifieerde vakman. Plaats vandaag nog jouw klus!